D’r zien miljoene sjoene meidskes euveral
In Azie, Europa en Amerika
Mèr d’r is ein meidske dat miech ech bevèlt
En dat is mien Veronica

Blief  altied beij miech Veronica
Sjoen sjoen meidske oet America
Want mèt diech mien leef Veronica
Mèt diech bin iech gelökkig
Jao bin iech zoe gelökkig
Hallo, Hallo Veronica

Iech ging mèt Thya oet Tirana
En Mona oet Montana
Wie heerlik waor Marie oet Mexico
Mèh ein waor toch ‘t sjoenste
Veur miech de allersjoenste
Veronica zoe wie zoe