Strak……nao d’n après-ski
Daan weit iech de weeg neet mie
Dat weurt miech e gesjravel
Mien neus hingk op miene navel
Strak……nao d’n après-ski
Daan weit iech de weeg neet mie
Dat maak niks oet want wètste wat
Veer höbbe toch plezeer gehad

De gansen daag die latte aon d’n veuj
Daan biste ’s aoves wie ’n maoj zoe meuj
Dus geiste naor die Hütte en begins
Daan howste diech get d’rin, zoeväöl wieste mer kins
Meh este genog höbs, daan kreigste spiet
Wèls diech naor hoes biste de riechting kwiet

Strak……nao d’n après-ski…..

Eeder jaor schievel iech daor
Alles aon de kant
Meh daan nao den après-ski
kump den trammelant