Ach mien leefste Marieke
Keend, diech bis miech ’n sjieke
Ach mien leefste Marieke
Sjat, diech bis miech ’n sjoen
Ach mien leefste Marieke
De wels miech neet mie bekieke
Meh veur wielang moot nog blieke
Kom geef miech gaw unne poen

Och wat bin iech koed
Mie Marieke die heet miech gekloet
Och wat e sjagrijn
Zoe opins leet ze miech heij allein
Och wat e verdreet
Iech wel häör wel meh zie welt miech neet
Och wat bin iech koed
Mie marieke die heet miech gekloet

Och zie is zoe knap
Meh noe heet ze miech zoeget gelap
Jao, zie is e stök
En noe kreig iech dat sjoens neet mie trök
Zie leet miech heij stoon
En boeveur heet ze zoeget gedoon
Och wat bin iech koed
Mie Marieke die heet miech gekloet