Op d’n tapkraon steit gesjreve
Lekker doort mer eve
En wat lees iech op de vinsterbaank
Lekker is mer eine vinger laank
Op de tapkas steit gesjreve
Lekker doort mer eve
Dus zörrig totste dat momint neet mis
Umtot ’t toch zoe lekker is

Sommige die kinne zoe genete
Vaan draank en ete, gans oetgebreijt
Orelaank weurt hiel get aofgeknawweld
En sjeel gewawweld, hiel sjiek gekleijt
Boeveur moot dat noe toch zoe lang doore
En weurt nao ore pas oetgesjeijt

Op d’n tapkraon…..

Kiek häöm met dat pelske aon zien lippe
Gans zuinig nippe, da’s gei geziech
Iech pak liever vaan die groete slokke
Die lekker klokke, die smake miech
Sinds iech dat gezegkde höb geleze
Wel iech mer peze, dat is verpliech

Op d’n tapkraon….