Iech bin kepot vaan diech, jao zoe kepot vaan diech
Iech bin kepot vaan diech, jao zoe kepot vaan diech
‘t snachs daon iech gein oug mie tow
Zeen iech diene foto op de sjow ….. oehhh
Iech bin kepot vaan diech……jao zoe kepot

Slaope daon iech noe allang neet mie
Nachtelaank dink iech aon diech
Door den daag daan höb iech ‘t neet mie
Zeen iech ummer dien geziech
Iech weur harstikke gek, iech bleif neet op mien plek
Want iech loup …vaan hot naor haar
Iech bin toch zoe verleef
Iech vin diech toch zoe leef
Diech raaks bei miech de sjuste snaar

Sinds den daag dat iech diech höb gezeen
Veul iech wie mien hertsje klop
Funksjeneere daon iech neet mie good
Dreijt ‘t miech in miene kop
Iech weur harstikke gek, iech bleif neet op mien plek
Want iech loup …vaan hot naor haar
Iech bin toch zoe verleef
Iech vin diech toch zoe leef
Diech raaks bei miech de sjuste snaar