Huurs diech de regewurrem hooste
Es ze weer kroepe in de groond
Zoe zonder jeske, Zoe zonder veske
Nea nea dat is toch neet gezoond

boe zie versjeine, doar is t naat
Es zie verdweine, daan bleif allein ein gaat

Huurs diech de regewurrem hooste
Es ze weer kroepe in de groond
Zoe zonder jeske, Zoe zonder veske
Nea nea dat is toch neet gezoond

La la la la la la la la la la la la la la
La la la la la la la la la la la la la la

Huurs diech de regewurrem hooste
Es ze weer kroepe in de groond
Zoe zonder jeske, Zoe zonder veske
Nea nea dat is toch neet gezoond

boe zie versjeine, doar is t naat
Es zie verdweine, daan bleif allein ein gaat

Huurs diech de regewurrem hooste
Es ze weer kroepe in de groond
Zoe zonder jeske, Zoe zonder veske
Nea nea dat is toch neet gezoond

La la la la la la la la la la la la la la
La la la la la la la la la la la la la la

Huurs diech de regewurrem hooste
Es ze weer kroepe in de groond
Zoe zonder jeske, Zoe zonder veske
Nea nea dat is toch neet gezoond

boe zie versjeine, doar is t naat
Es zie verdweine, daan bleif allein ein gaat

Huurs diech de regewurrem hooste
Es ze weer kroepe in de groond
Zoe zonder jeske, Zoe zonder veske
Nea nea dat is toch neet gezoond

Nea nea dat is toch neet gezoond