Iech kin diech neet vergete
Met diech kin ziech gein mete
Dinks tiech ech noets mie terök
aon dee tied vol puur gelök 
Welste niks mie vaan miech wete

Iech kin diech neet vergete
Al die troane die veer lete
Woar dat veur de flawweköl 
Die gedachte maak miech bröl
Want iech kin diech neet vergete

’t ging toch zoe good al die joare
Want veer waore met z’n twie
Veur den oetzat en zoe mie aon ’t spaore
Diech gings noch ’n hiemelbed koape
Doarin ligk iech noe gans allein
Want diech zag “iech num de bein” en gings loape

Iech kin diech neet vergete

Iech höb op mien kneeje gelege
Wie hel höb iech diech neet gesmeek
Loat miech noe neet in de steek
Iech haw diech tege
Meh diech zags “jong, dit is ’t letste
’t is e feit, diech bis miech kwiet
Dus tot in de proemetied
En ’t beste

Iech kin diech neet vergete