Iech Bleif op diech wachte
Iech Dink oan diech eedren daag en eeder nach
Iech bleif noar diech smachte
Iech kin neet leve, neet alles geve, ach leefste kom gauw
Wielang zal ’t doore, iech tel alle oore
Iech wach op den tied tot veer samen zien

Zomernach in Palmas, De sterre stroale
De gauwe moan streujt zien leeg over de zie
Diech bin in mien errem, veer danse de rumba
Dees Letst enach is allein veur us twie

Dech moos miech verloate, ’t is neet anders
Meh Leefste wetste, us aofsjeid maak miech bang
Zoonder diech weit iech neet wat iech moot beginnen
Iech bleif op diech wachte al doort ’t nog lang