Iech bewonder diech, iech bewonder diech
Doeg miech gein verdreet
Leve zonder diech, leve zonder diech
nein dat kin iech neet 
Wél met diech weier goon
Hiel mien bestoon
Iech bewonder diech, leve zonder diech
Nein dat kin toch neet

Loat miech neet allein, loat miech neet allein
Want iech haw vaan diech
Doeg miech noet gein pein, doeg miech noets gein pein
blief altied beij miech
Mien hart dat steit in brand
Geef miech dien hand
Gaank noets beij miech weg.
joa iech mein ’t ech
Blief altied beij miech

Geef miech ’n antwoord op op mien vroage
Loat miech neet in onzekerheid

Mien hart dat steit in brand
Geef miech dien hand
Gaank noets beij miech weg.
Joa iech mein ’t ech
Blief altied beij miech

Iech bewonder diech, iech bewonder diech
Doeg miech gein verdreet
Leve zonder diech, leve zonder diech
Nein dat kin iech neet
Wél met diech weier goon
Hiel mien bestoon
Iech bewonder diech, leve zonder diech
Nein dat kin iech neet