’t löp wel los, ’t kump wel goot
Daot wie iech, iech wei wie ’t moot
Eve door de kneeje, han bove de kop
Dreij mer aon ’t sjruifke aanders löp ’t in de sop
’t löp wel los, ’t kump wel gooddoat wie iech, iech wweit wie ’t moot
Sjöddel met ’t vödsje, wink ins noar de luij
Dreij mer aon ’t sjruifke
En begin, begin, begin
Begin nog ins opnuij

Deks Löp ’t in ’t leve neet altied recch veuroet
Daan ziste flik deneve, daan zien de zörreg groet
Kreig iech doarmet te make, Kump ’t veur miech zoe wied
Daan zal miech dat neet rake
Want iech, iech zing altied

’t löp wel los, ’t kump wel good