Iech höb niks mie in mien portmonee geine eine roeie cent
Iech Höb niks mie in mien portmonee Joa iech bin ‘nne erme vent
’t is met miech sjus wie met MVV
Iech stoan altied in ’t roed
Welle daon iech wel, Kinne doan iech neet
Iech bin ‘nne erme kloet

Ach de wets este es kwartsje bis geboren
Totste noet e tientsje weurs
Iech wow tot iech Rockefeller woar gewore
Meh iech höb loker in mien beurs
Miech daoreuver sjaggernere, nein dat daon iech neet
daon iech neet, daon iech neet

Iech höb niks mie in mien portmonee geine eine roeie cent
Iech Höb niks mie in mien portmonee Joa iech bin ‘nne erme vent
’t is met miech sjus wie met MVV
Iech stoan altied in ’t roed
Welle daon iech wel, Kinne doan iech neet
Iech bin ‘nne erme kloet