Wat iech vertel dat hoof iech neet te verzinne
Iech reis de wereld roond
Boe iech oug kom sjeint un eeder miech te kinne
Bin unne boonten hoond
Bin unne boonten hoond

Lalalala…

Dink iech aon Capri daan dink iech oug aon Gina
Zie woar verleef op Miech
Toen iech häör zag; diech bis gein Lolobrigida
Trok zie e laank geziech
Trok zie e laank geziech

Lalalala…

Joare geleije, Iech zal ’t noets vergete
In Zuid-Amerika 
Daor höb iech toen e sjoen vruiwke loate sjete
Zie hedde Maxima
Zie hedde Maxima

Aiaiaiai…

Eedren gaag velt veur miech get te beleve
Iech trek de wereld roond
Zoe wie ’t geit wel iech altied blieve leve
Wie unne boonten hoond
wie unne boonten hoond

Lalalala…